Arbejdsområder

Aktiv bestyrelsesdeltagelse

Bjerring Management ApS

Aktiv bestyrelsesdeltagelse i Danmark

Det er vigtigt at fastslå, at bestyrelsens primære opgave er at varetage selskabets interesser, dvs. ud fra selskabets vedtægter og eventuelle andre aftaler, herunder ejeraftale at sikre bedst muligt grundlag for selskabets indtjening og udvikling.

I en ejerledet virksomhed er det vigtigt, at bestyrelsen får afstemt ejerens forventninger til selskabets udvikling og indtjening – og ikke mindst udfordret disse forventninger. Vi har i vores arbejde primært fokus på ejerledede virksomheder og i mindre omfang børsnoterede selskaber.

Bestyrelsens roller og pligter
Det praktiske bestyrelsesarbejde må fastlægges konkret på baggrund af det pågældende selskabs karakter og behov samt ikke mindst ejer/ejernes ønsker.

Bestyrelsen er selskabets øverste ledelsesorgan, og bestyrelsens har derfor forskellige opgaver, hvor vi har fokus på følgende områder:

Det overordnede forretningsmæssige ledelsesansvar, hvor bestyrelsen sammen med ledelsen og ejerne fastlægger selskabets primære forretningsgrundlag og den strategiske udvikling af denne.

Som en del af bestyrelsen vil vi derfor løbende bidrage med at forbedre og udvikle selskabets forretningsgrundlag og gennem vore kompetencer supplere og styrke selskabets kompetencer. Vi vil løbende udfordre ledelsens og ejernes tanker omkring virksomheden og herigennem sikre bedst mulig opfyldelse af virksomhedens vision og mission. Gennem bestyrelsesarbejdet sikrer vi, at aftalte handlingsplaner gennemføres eller løbende tilpasses i forhold til ændringer i omverdenen.

Risikostyring/afdækning er i dag et væsentligt fokusområde for bestyrelsens arbejde, hvor Cyber-risiko i dag fylder meget på denne dagsorden, sammen med den almindelige risikoafdækning med forsikringsdækning, overlap på kompetencer m.m.

Bestyrelsen er ejerens/ledelsens sparringspartner i forhold til mange af de forretningsmæssige udfordringer, ledelsen og ejerne bliver udfordret med i dagligdagen. Her skal der være plads til at brainstorme, teste idéer og muligheder, hvor vi med vores erfaring kan bidrage.

Arbejdende bestyrelsesmedlem er en del af vores dna, hvor vi – såfremt der måtte være behov og vi har kompetensen på området – kan indtræde i rollen som interim manager og/eller projektleder for gennemførelse af forandringsprocesser.

For at sikre gennemførelse af ønskede ændringer i ejerkredsen, er det naturligt, at bestyrelsen er dialogpartner og supportere processen, hvad enten det drejer sig om generationsskifte, inddragelse af ekstern medejer eller salg/fusion af selskabet.

Det legale ansvar er naturligvis en væsentlig del af bestyrelsens rolle og skal være på plads, men må ikke fylde meget i det daglige bestyrelsesarbejde, hvor vi kan være garanten for, at det er på plads.

Som et minimum skal bestyrelsen sørge for, at selskabet drives i overensstemmelse med lovgivningens krav i enhver henseende.

I aktieselskabslovens kapitel 9 er der fastlagt nogle regler for bestyrelsens arbejdsopgaver. Det fremgår bl.a., at bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, og at bestyrelsen skal tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift. For aktieselskaber indeholder aktieselskabslovens § 56 en bestemmelse om, at et aktieselskabs bestyrelse har pligt til ved en forretningsorden at træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Vi sikrer, at disse ting er på plads sammen med selskabets revisor.

Forretningsordenen fastsætter i teorien antallet af bestyrelsesmøder. Antallet afhænger af behov, som aftales. Vi kan være tovholder på indkaldelse, årshjul, referater m.m., som er en naturlig del af dokumentationen omkring bestyrelsesarbejdet.

Det er vigtigt, at bestyrelsen tages med som en aktiv del af selskabets løbende drift og ledelse.

Lorem ipsum…

Vil du vide mere?

Kontakt os og hør mere om jeres muligheder

Du er altid velkommen til at kontakte Bjerring Management, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores arbejdsområder.